Verzending en retourneren

Artikel 1 – Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten en benodigdheden door Skincoach Heidi. het plaatsen van een bestelling via de webshop, telefonisch, per e-mail of ander medium leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Skincoach Heidi behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende transacties gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 

Artikel 2 – Prijs
Alle vermelden prijzen zijn steeds inclusief BTW. Transportkosten die worden aangerekend, worden apart vermeld. Alle prijzen vermeld op de website, op de bestelbon zijn onder voorbehoud van druk- en of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en/of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De opgave van de prijs slaat uitdrukkelijk op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle afbeeldingen, foto’s en gegevens gelden slechts als benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot het vorderen van een schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 3 – Aanbod
Elk aanbod staat open voor iedere particulier of professionele klant, die gevestigd is in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Spanje of Italië. Skincoach Heidi is wat de juistheid, actualisatie en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allentijde worden aangepast of ingetrokken door Skincoach Heidi. Skincoach Heidi is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de levering te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Artikel 4 – De bestelling
De overeenkomst komt geldig tot stand op het moment de bestelling is doorgegeven, onafhankelijk van het gebruikte medium. Skincoach Heidi is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de levering te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Artikel 5 – Factuur en betaling
Protest tegen facturen moet aangetekend verstuurd worden binnen 8 dagen na de factuurdatum. Skincoach Heidi hanteert een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum.

 

Artikel 6 – De levering
De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend en worden slechts als inlichting meegedeeld. Het overschrijven van deze termijnen, door om het even welke oorzaak kan nooit tot enige schadeloosstelling leiden en kan de medecontractant ook niet van zijn verbintenis bevrijden. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-down en dergelijke niet in de mogelijkheid zijn de levering uit te voeren, behouden wij ons het recht voor om deze te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De medecontractant is verplicht de uitgevoerde leveringen na te zien. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten ons steeds aangetekend en gemotiveerd toekomen binnen de 8 dagen na de levering. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten ons steeds aangetekend en gemotiveerd toekomen binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek. Na afloop van deze termijn wordt de uitvoering als definitief aanzien en worden geen klachten meer aanvaard. Het indienen van een klacht ontslaat de medecontractant in elk geval niet van betaling, zodat de betalingsvoorwaarden dienen gerespecteerd te worden.

 

Artikel 7 – Eigendomsoverdracht
In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na ontvangst van de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Bijgevolg doet het faillissement van de koper ingevolge artikel 101 van de Failissementswet geen afbreuk aan ons recht van terugvordering van de goederen die in het bezit zijn van de koper.

 

Artikel 8 – Omruiling
Elke klant kan binnen de 14 kalenderdagen na leveringsdatum een product omruilen en/of terugsturen. In dit geval vragen wij aan de klant ons onmiddellijk na levering te verwittigen via mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Omruiling en/of terugsturen kan enkel en alleen indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van andere waarde, wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en risico’s van het terugsturen van een product zijn steeds ten laste van de klant. Bij omruiling neemt Skincoach Heidi de verzendkosten van het opnieuw te versturen product éénmalig voor haar eigen rekening.

 

Artikel 9 – Privacy
Skincoach Heidi verbindt zich er toe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie toe te zenden. We behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Skincoach Heidi uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens van de webshop en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Skincoach Heidi heeft bijgevolg geen toegang tot uw paswoord. Skincoach Heidi respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

 

Artikel 10 – Aantasting geldigheid / niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, zal dit op geen enkel wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten, op welke moment door Skincoach Heidi om één van deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 11 – Klantendienst
De klantendienst van Skincoach Heidi is bereikbaar via e-mail info@skincoachheidi.be of telefonisch op het nummer 0494803631.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht – bevoegde rechter
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de rechtbank van het Arrondissement Mechelen bevoegd.